Misja i polityka

Misją naszej firmy

jest produkcja mas bitumicznych oraz kompleksowe wykonywanie robót drogowych i mostowych, których jakość gwarantuje spełnienie wymagań klientów z uwzględnieniem troski o stan środowiska.

Strategicznym celem naszej firmy jest być liderem w budowie dróg i mostów. Jednocześnie chcemy ograniczyć negatywny wpływ wykorzystywanych surowców na środowisko przez doskonalenie działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Cel ten realizujemy przez:

  • Dostosowanie firmy do zmieniających się warunków gospodarczych oraz do postępu technicznego   i organizacyjnego.

  • Precyzyjne planowanie, organizowanie i bezbłędne wykonywanie każdego zadania.

  • Wykonywanie badań zgodnie z wymaganiami dobrej praktyki profesjonalnej, metod badawczych   i wymagań klienta.

  • Informowanie dostawców i dzierżawców o przyjętych zasadach ochrony środowiska i BHP   i zobowiązywanie do ich przestrzegania.

  • Stosowanie pełnowartosciowych materiałów z odzysku do budowy dróg oraz technologii recyklingu   nawierzchni.

  • Prowadzenie robót drogowych w sposób pozwalający maksymalnie redukować emisję zanieczyszczeń do powietrza i hałasu.

  • Przestrzeganie wymagań prawnych, norm i standardów związanych z całym zakresem działalności    przedsiębiorstwa.

  • Zaangażowanie wszystkich pracowników na rzecz realizowanej usługi i wyrobu dla klienta, poprawy   bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie oraz minimalizację tam gdzie jest to możliwe   korzystanie z zasobów środowiska.

  • Dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez zapobieganie wypadkom przy   pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym.

Zarząd BITUM Sp. z o.o. zapewnia niezbędne środki i zasoby do prawidłowego funkcjonowania zintegrowanego systemu zarządzania oraz zobowiązuje się do ciągłego jego doskonalenia, a  także aktualizowania aspektów środowiskowych i podejmowania dialogu ze społeczeństwem w zakresie oddziaływania firmy na środowisko.

Zarząd BITUM Sp. z o.o.