Firma BITUM s.p. z o.o. powstała 1 czerwca 1998 roku i działa jako spółka z ograniczon± odpowiedzialno¶ci±. Zajmuje się produkcj± mieszanek mineralno-asfaltowych dla potrzeb drogownictwa. Firma dysponuje skomputeryzowan± wytwórni± mas bitumicznych o wydajno¶ci ok. 120 ton na godzinę spełniaj±ca wszelkie europejskie normy. W roku 2004 wytwórnia wyprodukowała 60 tysięcy ton różnego rodzaju mas bitumicznych. BITUM współpracuje z sieci± firm drogowych z terenu województwa ¶l±skiego, opolskiego i ¶wietokrzyskiego.

PROJEKT

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Ś¦l±skiego - realna odpowiedĽź na realne potrzeby "

"Wzrost innowacyjności firmy Bitum Sp. z o.o. poprzez zakup innowacyjnego i unowocześnionego sprzętu i utworzenie laboratorium badawczo-rozwojowego, oraz wprowadzenie nowych usług"

Bitum Spółka z ograniczon± odpowiedzialności±

Wartość projektu: 227 561,65 zł
Wartość dofinansowania: 111 915,57 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejsk± z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¶ląskiego na lata 2007-2013

Numer Umowy: UDA-RPSL.01.02.03-00-212/09-00
Podziałanie 1.2.3. Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MSP

Informacje źĽródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¶l±skiego na lata 2007-2013" znajduj± się na stronie www.rpo.silesia-region.pl